وبلاگ


نمونه وکالت نامه حضانت فرزند

نمونه وکالت نامه حضانت فرزند

نکاتی درباره حضانت فرزند

چنانچه پدر و مادر در مورد حضانت طفل توافق داشته باشند، قانون دخالتی در تصمیم آنان ندارد و آن ها می توانند به ترتیب اطمینان بخشی از طفل نگهداری کنند. بنابراین اگر پس از رسیدن طفل به سن مقرر قانونی

موانع حضانت در قانون مدنی

پدر ومادر ازهرکسی به فرزند خود دلسوزترهستند واین حق والدین است که از کودک بدرستی نگهداری کنند اما ممکن است بر اثر اتفاق وسلب یک صفت این حق از والدین سلب شود و والدین دیگر صلاحیت نگهداری

موانع حضانت در قانون مدنی ایران

پدر ومادر ازهرکسی به فرزند خود دلسوزترهستند واین حق والدین است که از کودک بدرستی نگهداری کنند اما ممکن است بر اثر اتفاق وسلب یک صفت این حق از والدین سلب شود و والدین دیگر صلاحیت نگهداری ازکودک را نداشته باشند.

موارد سقوط حق حضانت وشرایط تغییر حضانت

مطابق ماده 1173 قانون مدنی ، درصورت عدم مواظبت یا انحطاط

ملاقات طفل قبل از طلاق

چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی که قبلاً گفته شد، جدا از یکدیگر زندگی کنند

ملاقات طفل پس از وقوع طلاق

در زمان طلاق دادگاه در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده‌دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند و درباره نحوه ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می‌نماید. چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر می‌تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند

مصلحت حضانت کودک در اولویت است

قانونگذار د‌‌ر قانون حمایت خانواد‌‌ه مصوب سال 1392، د‌‌ر بحث حضانت تمامی تلاش خود‌‌ را انجام د‌‌اد‌‌ه است که مصلحت کود‌‌ک بر همه مقررات اولویت د‌‌اشته باشد‌‌. ماد‌‌ه ۴۵ این قانون می‌گوید‌‌: «رعایت غبطه و مصلحت کود‌‌کان و نوجوانان د‌‌ر کلیه تصمیمات د‌‌اد‌‌گاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است.»

مشاوره حضانت فرزند بعد از طلاق

چون حضانت، حق و تکلیف است. هیچ کدام از پدر و مادر نمی توانند بگوید حضانت فرزند خود را نمی پذیرد. یعنی دادگاه از پدر و مادر نمی پذیرد که فرزند خود را قبول نکنند و از زیر بار حضانت شانه خالی کنند. اما در شرایطی که پدر و مادر دارای شرایطی باشند که نگهداری از کودکان در صلاحیت آنها نباشد ممکن است دادگاه حضانت فرزندان را به افراد دیگر مانند پدربزرگ و یا حتی به سازمان هایی مانند بهزیستی بدهد.

مسئولیت ناشی از حضانت

حضانت کودک تنها حق پدر و مادر نیست لذا نوعی وظیفه ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست و اگر کودک یا طفل به لحاظ بد رفتاری مشارالیه ضرر جانی ببیند شخصی که حضانت او را متقبل شده مسئول خواهد بود و همان فرد، مسئول تمامی خساراتی است که از سوی فرزندان

مسئولیت ناشی از حضانت

حضانت کودک تنها حق پدر و مادر نیست لذا نوعی وظیفه ی اخلاقی و اجتماعی نیز هست و اگر کودک یا طفل به لحاظ بد رفتاری مشارالیه ضرر جانی ببیند شخصی که حضانت

مسافرت تا اطلاع ثانوی با اطلاع پدر است؟

طلاق، رابطه زن و شوهری را از میان می‌برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی را از بین نمی‌برد. این ارتباطی دایمی و ابدی است و بنابراین هیچ کس نمی‌تواند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزندش منع کند. به این جهت است که طبق قانون نمی‌توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از کشور خارج کرد

ماهیت حضانت

حضانت عبارت از اقتداری که قانون جهت نگهداری و تربیت کودک به پدر و مادر ایشان اعطا نموده لیکن طبق قاعده عمومی در برابر هر حقی ، تکلیفی نهاده شده و گاهی این تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و در پاره ای موارد نیز تکلیفی که در برابر حق ایجاد شده در احترام به آن و خودداری از تجاوز به حق خلاصه می شود.

قیم کیست و چه وطایفی بر عهده دارد؟؟

قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود. شرایط قیم:

قوانین حضانت فرزند

«حضانت» واژه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است. حضانت امری است دو چهره، یعنی هم حق تلقی می شود و هم تکلیف. حضانت فرزند از طرفی حق نگهداری و سرپرستی از طفل است و از طرفی تکلیف ابوین مبنی بر سرپرستی و تربیت طفل.

عسر و حجر در دعاوی خانواده

عسر در لغت به معنای تنگی و دشواری است و در مقابل یسر یعنی راحتی و آسانی به کار می رود.قاعده نفی عسر وحرج از قواعد فقهی است که بر پایه ادله اربعه کتاب ، سنت ، اجماع و عقل قرار گرفته است.

عدم استرداد فرزند مشترک

از آنجایی که نگهداری ازکودک حق والدین محسوب می‌گردد،بنابراین درصورتیکه به علت طلا‌ق یا به هرجهت دیگر،پدر ومادرکودک دریک منزل سکونت نداشته باشند،هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد،حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان ومکان ملا‌قات وسایر جزئیات مربوط به آن،درصورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر بادادگاه است وبه تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر ومادری که حضانت با اوست،گرفت؛مگردرصورت وجودعلت قانونی.

شرایط حضانت فرزند بعد از طلاق

شرایط دیگری که باعث می شود دادگاه در مورد حضانت تجدید نظر کند موضوع تغییر شرایط مادر است. اگر دادگاه در وهله اول حضانت فرزند را به مادر داده باشد اما مادر بعد از آن ازدواج کند پدر می تواند: با مطرح کردن دادخواستی در دادگاه درخواست کند که حضانت فرزند را به او بسپارند. و اغلب نیز با ازدواج مادر، پدر می تواند حضانت فرزند را از مادر بگیرد. البته بعد از رسیدن به سن تصمیم گیری از نظر قانون فرزند می تواند دادخواست زندگی با مادر بدهد.

شرایط حصانت طفل پدر پس از فوت

در صورت فوت پدر طفل طبق قانون حضانت طفل با مادر خواهد بود و کسی حق ندارد مادر را از این حق محروم کند مگر به حکم قانون و مادر نیز نمی‌تواند از نگهداری و تربیت طفل خود پس از فوت پدر طفل امتناع کند مگر با عذر قانون.قانونگذار نگهداری و تربیت فرزند را حق و تکلیف پدر و مادر می‌داند. حق است زیرا کسی نمی‌تواند فرزند را از پدر و مادر جدا کند مگر به حکم قانون و تکلیف است

شرابط حضانت و مجازات پس ندادن طفل

در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زنده است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

سلب حضانت

معمولا این دعوی بعد ازصدورحکم حضانت به نفع یکی ازابوین و یا تکلیف قانونی سپردن حضانت به یکی از ابوین درشرایط سنی خاص طفل طرح واقامه می گردد. دراین موارد دادگاه به یکی ازموجبات قانونی،صلاحیت حق حضانت را از کسی که حضانت در اختیار اوست سلب و به دیگری واگذارمی نماید.سلب صلاحیت حق حضانت مستلزم ارائه مدارک قضائی دال برمحکومیت اخلاقی وروانی و بافقد امکانات مالی است واساساً حق حضانت با توجه به شرایط سنی فرزندان به پدریا مادراطفال واگذارشده است.

راه حل ممانعت از ملاقات با فرزند چیست؟

هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، با تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رأی نخستین، تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود. البته گاهی هم ممکن است کودک از ملاقات امتناع کند در این موارد بخش اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را اتخاذ کند در این موارد بخش اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم را اتخاذ کند.

خودداری از نگهداری فرزند

والدین یا هر یک از آن دو که حضانت بر عهده او قرار می گیرد نمی تواند از این وظیفه خود شانه خالی کند. در غیر این صورت، دادگاه به تقاضای دیگری یا هر ذینفع، کسی را که حضانت برعهده اوست، اجبار به انجام وظیفه خود می کند. در صورتی که اجبار او به انجام وظیفه قانونی خود ممکن نباشد، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین می کند.

حق دارنده حضانت برای مطالبه نفقه کودک

طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده، «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتدا، ادعای ضرورت را بررسی کند.»

حق حضانت مادر نسبت به فرزند

برابر قانون نگهداری و تربیت اطفال بر عهده زن و شوهر است اما گاهی اوقات به واسطه وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر و یا مادر واگذار می شود ما در این جا به شرایط و آثار آن می پردازیم.

حضانت به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن ، نگاهداری و تربیت اطفال می باشد .

به موجب قانون مدنی : نگاهداری اطفال همحق و هم تکلیف پدر و مادراست. حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان. بنابراین نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند.

حضانت فزطند توسط مادر

واگذاری حضانت مادر پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم. آنچه در ذیل می‌آید یادداشتی است که توسط شهناز سجادی وکیل دادگستری و کارشناس امور حقوقی در ارتباط با اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ برای صفحه حقوقی روزنامه آفتاب یزد ارسال کرده است.

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به صراحت مقرر در ماده 43 قانون حمایت خانواده مبنی بر اینکه «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست گفت: دستگاه‌های اجرایی استان، افراد را جهت اخذ حکم حضانت به محاکم دادگستری ارجاع ندهند.

حضانت فرزند در طلاق غیر توافقی

نوع دوم که به طلاق غیر توافقی بر می گردد بستگی به سن فرزندان دارد. تا سال ها شرایط سنی حضانت فرزندان به این شکل بود که: حضانت فرزند پسر تا 2 سال و حضانت فرزند دختر تا 7 سال با مادر بود. و پس از آن حضانت متعلق به پدر بود.

حضانت فرزند در طلاق توافقی

اولین حالت برای حضانت فرزند بعد از طلاق که مربوط به نوع طلاق توافقی است در همه موارد تابع توافق زن یا مرد است. در حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی اگر مادر حضانت فرزند را به عهده بگیرد

حضانت تکلیفی برای پدر و مادر

به موجب ماده 1172 قانون مدنی ، پدر و مادر مجبورند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست

چگونگی طرح دعوای حضانت در دادگاه

مرحله اول مشاوره حقوقی تلفنی در صورتی که هر یک از زوجین تصمیم به طرح دعوای حضانت در دادگاه داشته باشند.

چرا بعد از طلاق،بچه به پدرداده میشود؟!

درپاسخ این سوال توجه به چند نکته حایز اهمیت است الف)حق حضانت و سرپرستی از کودک

تفاوت حضانت و قیومیت

قیومیت با کیست؟

تصمیم گیری فوری درباره حضانت کودک

معمولاً در خصوص حضانت اطفال در انتهای رسیدگی قضایی تصمیم‌گیری می‌شود.

تخطی از امر حضانت

طبق قانون هیچیک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفلی بر عهده آنهاست از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هریک حکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد

تجدید نظر در تصمیمات مربوط به حضانت

«هرگاه د‌‌اد‌‌گاه تشخیص د‌‌هد‌‌ که توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهد‌‌اری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا د‌‌ر صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خود‌‌د‌‌اری کند‌‌ یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود‌‌، می‌تواند‌‌ د‌‌ر خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به د‌‌یگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حد‌‌ود‌‌ نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند‌‌

آیا حضانت قابل انتقال یا توکیل به غیر است؟؟

ماده ی ۱۱۶۸ از قانون مدنی حکایت از این دارد که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.

انتقال کودک توسط یکی از والدین

ممکن است یکی از طرفین به فکر انتقال کودک به

اگر برای ملاقات طفل مخالفت شد؟

در صورتی که پدر یا مادری که دارای حق حضانت است، از ملاقات طرف دیگر

استثناهای حضانت

حق حضانت با والدین است و در فرضی که آن ها جدا از یکدیگر زندگی کنند،

اجازه بازنگری در تصمیمات مربوط به حضانت

مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است.

حق طلاق

مردی می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون....

وکالت طلاق توافقی به زن

چنانچه زوجین برای طلاق در مورد حقوق و مسائل مالی و غیر مالی خود به توافق رسیده اند.....

وکالت در طلاق

طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد ...

همه چیز درباره طلاق

گاها زوجین به دلایلی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند.....

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج:

نمونه دادخواست طلاق

نگاهی به وضعیت طلاق در ایران

زرق و برق زندگی های امروزی چشم برخی جوانان را می زند .......

نحله به چه معناست؟

در معانی نحله به کسر “ن”،آیین،هدیه،مذهب وعقیده آمده

موارد اجبار زوج به طلاق

مواردی که زن می تواند در خواست طلاق کند طبق قانون مدنی، زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.

مشکلات طلاق توافق

معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقى شوهر...

مزایای طلاق توافقی

شرایط طلاق توافقی مزایایی دارد که بشرح زیر میباشد:

مراحل طلاق توافقی

به موجب قانون، دادگاه خانواده، دادگاهی است ...

مراحل انجام طلاق خلع

مرحله اول: تشخیص دادگاه صالح..

مدت زمان لازم برای طلاق توافقی از ابتدا تا دفتر خانه

در طلاق توافقی می بایست ابتدا جهت ثبت دادخواست ...

مدارک لازم باری طلاق توافقی

برای انجام و ثبت هر گونه طلاق در دفاتر رسمی طلاق

مدارک لازم باری طلاق توافقی

برای انجام و ثبت هر گونه طلاق در دفاتر رسمی طلاق...

متن وکالت رسمی در طلاق از طرف زوج به زوجه

متن وکالت رسمی در طلاق از طرف زوج به زوجه بشرح زیر است:

ماهیت طلاق با حکم دادگاه

تشکیل زندگی مشترک علاوه بر اینکه مستلزم ...

گواهی عدم انکان سازش

اعتبار گواهی عدم امکان سازش چه مدت می باشد؟

گرفتن حق طلاق و نحوه گرفتن آن

یکی از امتیازات برجسته ای که خانم ها در زندگی زناشویی به دنبال آن هستند...

قوانین مربوط به طلاق از طرف زوج

ماده ۱۱۳۳ : مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر...

قانون مدت تایید اعبار گواهی عدم سازش

ماده واحده ـ گواهی صادره از مراجع قضایی در ..

فروش جهیزیه

گرچه در قانون مدنی صحبتی از تهیه جهیزیه ...

فرق درخواست طلاق از طرف زوجه(زن)

الف – در خواست طلاق از سوی زوج

عده چیست؟

ماده ۱۱۵۰: عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن...

طلاقنامه رسمی

طلاقنامه در صورتی که مطابق نظامنامه‌های وزارت عدلیه

طلاق و شرایط پرداخت اجرت المثل به زن

«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید..

طلاق راهی برای جدائی

واژه طلاق در پارسی به معنای بیزاری و جدایی کامل است ...

طلاق توسط زنان

البته هر عقدی ممکن است به راههای دیگری نیز...

طلاق توافقی و وکالت در طلاق زوجه از زوج

گاها زوجین به دلایلی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند...

طلاق توافقی و آزمایش تست بارداری

در گواهی عدم امکان سازش یا رای دادگاه برای طلاق توافقی ذکر می گردد....

طلاق توافقی نباید به آسنای انجام شود

یک حقوقدان، قانون جدید حمایت خانواده را از جهات آیین دادرسی و...

طلاق توافقی دشوار تر شد

پیش از این انجام طلاق توافقی به دلیل رضایت و توافق طرفین

طلاق به دلیل خیانت

آیا صرف وجود رابطه یکی از زوجین با شخص سومی می تواند از دلایل طلاق باشد؟

طلاق به خاطر خیانت همسر

آیا نفس وجود رابطه یکی از همسران با شخص ثالث می تواند از موجبات طلاق باشد؟

طلاق از طرف مرد

مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد

صدور رای عدم سازش

دادگاه رای به عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و

شرایط بازپس گرفتن هدایای نامزدی

از آنجایی که ماهیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح...

رویه طلاق توافقی دادگاه در مورد طلاق توافقی

در طلاق توافقى زوجین هر دو متقاضى طلاق بوده ...

رویه دادگاه در مورد طلاق توافقی

از لحاظ حقوقی بهترین شکل طلاق که در آن زن و مرد منصفانه...

دانستنیهای طلاق در صورت کراهت زن از شوهر

در کراهتی که زن از شوهر خود دارد

حق وکالت

دادن حق وکالت در طلاق به زوجه

حقوق زنان در طلاق غیابی

گرایش به ازدواج و همسرگزینی از نیازهای طبیعی انسان است ....

حق طلاق

مردی می تواند با رعایت شرایط مقرر

حق طلاق زن به خاطر ضرب و شتم مرد

از جمله مواردی که زن می‏تواند در دادگاه ...

چه زنانی عده ندارند

مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان یائسه و

توضیحاتی راجع به طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین پس از توافق

تکلیف جهیزیه زن پس از طلاق

طلاق می‌تواند بدترین اتفاق در زندگی یک زوج باشد

تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و...

تفاوت زوجه حقیقی با در حکم زوجه بودن:

تفاوت زوجه حقیقی با در حکم زوجه بودن

تشریفات طلاق در قوانین جدید

قانون حمایت خانواده بسیاری از مقررات گذشته....

حقوق مالی زوجه بعد از طلاق

قانون ایران که از منابع فقهی پیروی کرده است، برای زن اهلیت کامل قائل شده است...

وکالت در طلاق و شرایط آن

وکالت در طلاق و شرایط آن - مشاوره حقوقی وکالات در طلاق...

گواهی عدم امکان سازش چیست ؟

گواهی عدم امکان سازش به معنای اجازه دادگاه...

نکات مهم قبل و بعد از طلاق توافقی

طلاق توافقی که این نوع طلاق محصول ابتکار زنانی است ...

طلاق

کمتر پیش می‌آید که زن یا حتی مردی نسبت به حقوقی که....

عدم حضور زوجین در طلاق توافقی

در زمانی که تقاضای طلاق توافقی و مرکز مشاوره مطرح است ...

درخواست طلاق به دستور زن

درصورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و....

حق طلاق زنان در ازدواج

نحوه‌ی گرفتن حق طلاق

طلاق توافقی

در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد...

قوانین طلاق

طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و...

نکات مهم در توافق زوجین

توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند

چه زمانی مشاور طلاق را تایید می‌کنند

برخی شرایط در زندگی افراد به صورتی است ...

حکم تنصیف چیست؟

تنصیف به معنای این است که تنصیف معنای دو نیم کردن، دونیم کردن چیزی را

رای صادره شده از محکمه قضایی

رای در صورتیکه شرایط زیر را داشته باشد، میتواند شامل اعتبار قضیه محکوم باشد.

ارتکاب جرم به چه معناست و شرایط تحقق اکراه و اجبار معنوی

اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است

قانون مدنی چیست و چگونه باید آن را بخوانیم؟

قانون مدنی و کتب حقوق مدنی از جمله قوانین و درسهای مهم در شاخه حقوق خصوصی میباشد.

اجرای حکم در دادگاه شامل چه مراحلی می باشد؟

اجرابحکم در دادگاه مراحل مختلفی دارد و باید این مراحل سپری شوند

قرار جلب در امور حقوقی و کیفری

حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن جلب در امور حقوقی یا دستور جلب گفته می‌شود؛

اعتبار محکوم به چیست؟

رای در صورتیکه سه شرط زیر را داشته باشد، میتواند از اعتبار قضیه محکوم به استفاده کند. آن سه شرط عبارتست از