وبلاگ


وقف

عبارت است از این‌که عین مال حبس...

وظایف شهرداری

ایجاد خیابان ها ، کوچه ها و میادن ، پارک ها و باغ های عمومی...

وضعیت خاص

یکی از حالات " عرصه، اعیان، عرصه و اعیان"می باشد...

هبه

عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً...

نوع مالیکت

یکی از حالتهای "مفروز، مشاع...

نکاتی قولنامه خرید خانه برای خریدارو فروشنده

اگر شما به‌عنوان خریدار در انجام یک معامله قرار دارید، باید قبل...

نکات کاربردی قانون اراضی

به زمینی گفته می شود که در آن کشت و زرع یا ساخت...

نحوه شکایت مردم ازدولت و شهرداری ها

قانونگذار از حق مردم در برابر نهادهای دارای قدرت...

مشاعات و مشترکات

قسمت‌های از ساختمان است که حق استفاده از آن...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10