نمونه دادخواست از طرف زوجه

خواهان : زوجه

خوانده :

زوج

خواسته : تقاضای صدور حکم طلاق

دلائل : عقدنامه پیوست (مواد 1129 و 1130

قانون مدنی)

احتراماً به استحضار می‌رساند ، اینجانب ……… طی عقدنامه پیوست به

تاریخ ……… به عقد دائم آقای ……… درآمده‌ام ، حال با توجه به اینکه زوج از پرداخت

نفقه خودداری می‌نماید و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و از طرفی سوء رفتار شدید

دارد و زندگی مشترک غیر قابل تحمل است و پرونده‌ای تحت کلاسه ……… ، نیز در ارتباط

با ایراد ضرب و شتم و فحاشی مشارالیه مؤید آن است لذا تقاضای صدور حکم طلاق با بخشش

تمام مهریه / با بخشش مبلغ ……… از مهریه / بدون بخشش مهریه) را به استناد مواد 1129

و 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

 

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم