متن وکالت رسمی در طلاق از طرف زوج به زوجه

متن وکالت رسمی در طلاق از طرف زوج به زوجه بشرح زیر است:

نام و نشانی موکل: آقای.......

نام و نشانی وکیل: خانم........

مورد وکالتمراجعه به هریک از محاکم صالحه قضایی و تقدیم دادخواست اعم از توافقی و غیره و تقاضا و اخذ گواهی عدم امکان سازش و شرکت در جلسات تا اخذ رای سپس مطقه نمودن خانم ......از زوجیت آقای........هر قسم اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول بذل نفقه و بذل عین مهریه یا معادل آن یا کمتر یا بیشتر از مهریه و با هر شرط ضمن عقد، اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاه و روشن نمودن تکلیف فرزندان خردسال اعم از قبول یا رد سرپرستی و امضای سند طلاق و ثبت دفتر و اجرای صیغه طلاق و با حق دادن وکالت جهت اجرای صیغه و با حق توکیل به وکلای دادگستری.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم در انجام تشریفات مورد وکالت با حق توکیل غیر دارای اختیار می باشد و موکل باقراره ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و ضم امین و وکیل دیگر را از خود سلب و ساقط نمود.

 

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم