طلاق توافقی و آزمایش تست بارداری

در گواهی عدم امکان سازش یا رای دادگاه برای طلاق توافقی ذکر می گردد که بر اساس اظهارات زوجه یا وکیل زوجه (در صورتی که زوجه از طرف خویش وکیل معرفی نموده باشد) زوجه باردار نمی باشد. اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هر چند در رای دادگاه به عدم بارداری زوجه اقرار گردیده است و طرفین در عدم وجود جنین اتفاق نظر داشته و اقرار به این امر کرده اند و با این حال در مرحله ثبت طلاق در دفترخانه ی طلاق لزوما می بایست ازمایش فوق ضمیمه مدارک گردد و اصلا جز تشریفات ثبت طلاق در دفترخانه طلاق محسوب می گردد.
نکته ای که می بایست خاطرنشان ساخت این است که اکثر قریب به اتفاق شعبات دادگاه های خانواده از طرف خود نامه ای برای انجام آزمایش در آزمایشگاه خاصی صادر نمی کنند و در واقع آزمایش مذکور را در هر آزمایشگاهی می توان انجام داد و لزومی ندارد که برای انجام آزمایش فوق از طرف دادگاه یا دفترخانه طلاق برگه یا نامه ی خاصی تنظیم گردد اما تنها باید به این امر توجه کرد که این آزمایش دارای اعتبار از نظر زمانی می باشد و زوجه بهتر است در زمانی اقدام به انجام آزمایش مذکور نماید که آزمایش باطل نگرد  بهترین زمان برای انجام آن بعد از گرفتن گواهی عدم امکان سازش یا رای دادگاه می باشد.البته به طور نادر بعضی از شعبات دادگاه ها آزمایش مذکور را در حین رسیدگی می خواهند که همانطور ذکر گردید شعبات اندکی بدین شکل عمل می کنند.
تنها نکته ی باقی مانده در مورد آزمایش این است که در زیر آزمایش صورت گرفته به فارسی نوشته گردد که نتیجه آزمایش انجام شده منفی می باشد . چرا که دفترخانه های طلاق سواد پزشکی جهت خواندن برگه آزمایش را نداشته و ممکن است ایراد بگیرند که به فارسی نوشته شود. در این صورت  یا از طریق مسئول آزمایشگاه  یا نهایتا از طریق پزشک عمومی می توان این کار را انجام داد.

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم