تفاوت طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات

چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایى و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقى است این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانى است که با توافق مصّر به طلاق هستند طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقى است البته اجرای این طلاق نیز همچون دیگر طلاقهایى که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایى و صدور گواهى عدم امکان سازش است طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن وجود ندارد بر اساس ماده 1146 قانون مدنى طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتى که از شوهر دارد در مقابل مالى که به او میدهد طلاق میگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد همچنین بر اساس ماده 1147 قانون مدنى طلاق مبارات آن است که کراهت از سوی طرفین باشد اما در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد در واقع در این طلاق هر دو طرف از هم کراهت و تمایل به طلاق دارند اما میزان بخششى که زن به مرد میدهد بیش از مهریه نیست از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادامى که زن رجوع به عرض نکرده باشد طلاق بائن است یعنى اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغى نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهرش ارث نبرد اما اگر زن خواهان مهریهاش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعى میشود بنابراین امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد

 

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم