نکات مهم در توافق زوجین

توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاهمنعکس می کند )ماده 26 قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1392)
در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام واگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند (ماده 26 قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1392)
زمان انصراف از طلاق توافقی:
1 .
مطرح بودن تقاضای طلاق در مرکز مشاوره (عدم صدور گواهی عدم امکان سازش و دادگاه تصمیم خود را اتخاذ نکرده) : اعالم انصراف نافذ است و مانع صدرو گواهی عدم سازش می گردد
2 .
بعد از صدور گواهی عدم سازش: اعالم انصراف یک جانبه دشوار است زیرا گواهی امکان سازش به هریک از زوجین اختیار می دهد که آن را در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه و طبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند
3 .
توافق زوجین در اعالم انصراف: زوجین می توانند با توافق اعالم انصراف نمایند و در این صورت گواهی امکان سازش اعتبار خود را از دست می دهد
4 .
عدم ارائه گواهی عدم سازش به دفترخانه توسط زوجین: در صورت عدم ارائه در مهلت مقرر سه ماه توسط زوجین یه دفترخانه گواهی عدم سازش اعتبار خود را از دست می دهد طلاق توافقی رجعی است یا بائن:

·          اگر طلاق توافقی در قالب خلع یا مبارات باشد: تا وقتی که زن رجوع به عوض(فدیه) نکرده است باین محسوب است و در صورت رجوع زن به عوض در ایام عده مرد هم می تواند به طلاق رجوع کند (بند 3 ماده 1145 ق.م)

·          طلاق توافقی بدون حصول شرایط خلع و مبارات: طلاق در این فرض بر اساس توافق زوجین واقع شده، رجوع به اراده یک جانبه شوهر نقض غرض و غیرمعقول است، از طرفی چون اصل در طلاق قابل رجوع بودن آن است طلاق مزبور قابل رجوع با توافق زوجین است

 

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم